Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku

    
  Vás srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou
určenú vedecko-pedagogickým pracovníkom, 
pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom 
 

ARS ET EDUCATIO VI.

 

Ružomberok 19.-20.11.2019

 

Tematické zameranie konferencie:

  • Regionálna výchova a ľudová kultúra v súčasnom vzdelávaní
  • Tvorivé prístupy v umeleckom vzdelávaní s akcentom na hudobné a výtvarné umenie
  • Jubilujúce osobnosti hudobného a výtvarného umenia na Slovensku s presahom do ich pedagogickej činnosti

Na rokovacom programe konferencie sa môžu zúčastniť aj študenti dennej a externej formy doktorandského štúdia v odbore didaktika hudby a didaktika výtvarného umenia. Príspevky doktorandov nemusia nutne korenšpondovať s tematickým zameraním konferencie. Prezentácia príspevku na konferencii: do 15 minút (technická podpora bude zabezpečená). 

Príspevky budú publikované v časopise STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK a v e-zborníku príspevkov ARS ET EDUCATIO. Zaslanie príspevku nie je možné bez aktívnej účasti na konferencii. 

Aktívnu účasť na konferencii je potrebné potvrdiť vyplnením prihlášky prostredníctvom webovej aplikácie na stránke  konferencie a zaplatením účastníckeho poplatku do 31. 10. 2019

Účastnícky poplatok: vedecko-pedagogickí pracovníci 20€, doktorandi 10€. Účastnícky poplatok zahŕňa možnosť aktívnej účasti na konferencii, účasť  na sprievodných podujatiach (aj dielňach), konferenčný materiál, občerstvenie. Cestovné, ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú a hradia z vlastných prostriedkov. Podrobnejšie informácie o organizačnom zabezpečení konferencie sú zverejnené  v sekcii Dôležité informácie a dokumenty. 

Sprievodné podujatia: 

 

KLAVÍRNY KONCERT (19.11.2019)

HUDOBNÉ A VÝTVARNÉ DIELNE (20. a 21.11.2019) 

Na hudobných a výtvarných dielňach budú vítaní aktívni účastníci konferencie, doktorandi, študenti Katedry hudby, Katedry výtvarnej výchovy a Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky, ale aj  učitelia  MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, ktorí svoj záujem potvrdia vyplnením prihlášky prostredníctvom webovej aplikácie na stránke konferencie.

 

  • HUDOBNÁ DIELŇA 1 a 2,  21.11.2019, o 9:00 hod. a 11:00 hod.  

Mgr.art. Ľuboš Zaťko, PhD.  je absolventom Hudobnej fakulty VŠMU a Univerzity J. Keplera v Linci. Momentálne sa venuje pegagogickej činnosti v oblasti umeni a organizovaniu aktivít v tejto oblasti. Vedie občianske združenie Umenie pre všetkých, ktoré prevádzkuje hudobnú školu orientovanú na populárnu hudbu, jazz, blues folk, kde aj vyučuje. Vyučuje tiež hudobnú výchovu na základných školách na prvom aj druhom stupni. Organizuje a vedie hudobné dielne pre učiteľov hudby, študentov základných, stredných aj vysokých škôl, ale aj pre širokú verejnosť, na školách, iných priestoroch alebo hudobné improvizované dielne pre širokú verejnosť na verejných priestranstvách. Druhý smer jeho aktivít sa viaže k projektu Supertrieda, je autorom projektu, spoluorganizátorom a členom predsedníctva Občianskeho združenia Supertrieda, ktoré projekt realizuje. V rámci projektu okrem realizácie samotnej celoslovenskej súťaže pripravuje strenutia s lektormi a profesionálnymi umelcami, ktorí vedú dielne, alebo prednášky pre prihlásených účastníkov, pedagógov aj žiakov.

Praktická hudobná dielňa

Anotácia: Moderná hudobná výchova si kladie za ambíciu komplexne vplývať na osobnosť žiaka, chce ho učiť, vychovávať, informovať a možno, ak sa to podarí, aj motivovať. Primerané hudobné aktivity sú atraktívne pre deti v každom veku, ale aj pre dospelých. Hudobná výchova, tak ako je definovaná v súčasnosti, kladie veľké nároky na učiteľa, na jeho pedagogické vedomosti, skúsenosti, ale hlavne na hudobné zručnosti. Kľúčovou zručnosťou učiteľa hudby je schopnosť ponúknuť žiakom pre nich atraktívny, pritom však pedagogicky hodnotný materiál. Schopnosť pripraviť ho a dokázať ho v rámci malej časovej dotácie na hodine zvládnuť tak, aby informácia, resp. zručnosť, ktorú chce u detí získať, bola jasná, použiteľná a dlhodobá.

Učiteľ sa stáva skladateľom, aranžérom, dirigentom, univerzálnym orchestrálnym hráčom a to všetko s presahom do istej hĺbky teórie hudby, znalosti štruktúry rytmu, harmónie, štýlov a žánrov. To všetko však s akceptovaním limitov, ktoré má v triede. Limitom sú fyzické možnosti žiakov, počet žiakov v triede a samozrejme čas. Jeho snahou by malo byť zapájať primeraným spôsobom všetkých žiakov a je v záujme veci, aby sa žiaci na jeho hodiny tešili a on mal šancu vytvoriť im cestu k vnímaniu a chápaniu hudby. Ak chce, aby jeho žiaci získali hudobné zručnosti, skúsenosti a cez vlastnú kritickú skúsenosť vedeli v budúcnosti definovať svoje kultúrne potreby.

Hudobná dielňa nemá ambíciu obsiahnuť všetko učivo, prinesie praktické príklady orchestrálnej hry na jednoduché melodické a nemelodické nástroje. Príklady použitia v bežnej praxi v prostredí triedy základnej školy, u menších aj väčších detí. Budeme hrať rôzne skladby rôznych žánrov, diskutovať o problémoch použitia nástrojov, o ladení a intonácii, venovať sa rytmu, harmónii v prípade melodických nástrojov, transpozícii a úprave skladieb pre Orffove nástroje a detský hlas.

Časť dielne budeme venovať spoločnej tvorbe, rozdelíme sa na menšie skupiny a pripravíme inštrumentáciu jednoduchých skladieb v rôznych štýloch na základe zadania, aby sme si cez osobnú skúsenosť vytvorili spoločnú bázu, na ktorej budeme potom diskutovať o výhodách a problémoch takejto práce na hudobnej výchove na prvom a na druhom stupni. 

Možná je aktívna účasť, počet účastníkov je obmedzený (18).

Pozn. 2 dielne s podobným obsahom cca po 90 min. Absolvovaním dielne nemožno získať kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania.

 

  • HUDOBNÁ DIELŇA 3, 21.11.2019, o 14:00 hod. 

Mgr.art. Ľuboš Zaťko, PhD.

Supertrieda

Supertrieda je pravdepodobne oficiálne z pohľadu ocenení najúspešnejší pedagogický projekt na Slovensku. V Lubľane bol zvolený za modelový projekt pre vyučovanie umeleckých predmetov v EÚ, v Paríži získal cenu za najlepší sociálny projekt v oblasti vzdelávania, v USA ho nadácia Ashoka vybrala ako jeden najúčinnejších projektov v oblasti umeleckého vzdelávania.

Supertrieda je celoslovenská súťaž tried v tvorbe a prezentácii polyestetických - hudobno-dramatických projektov. Z pohľadu predmetov ide o prierezovú aktivitu, primárne určenú pre predmet hudobná výchova. Je súčasťou oficiálneho kurikula pre základné a stredné školy. V roku 2019 sa uskutoční 16. ročník súťaže. Počas existencie projektu sa na ňom zúčastnilo niekoľko desiatok tisíc žiakov a niekoľko tisíc učiteľov.

Krátka prednáška spojená s diskusiou prinesie základné východiskové tézy projektu, informácie z histórie a súčasnosti projektu, ambície projektu a ich naplnenie v kontexte slovenského školstva, víziu a smerovanie projektu.

Možná je aktívna účasť, počet účastníkov nie je obmedzený.

Trvanie dielne je plánované na 60 min. + diskusia, jej absolvovaním nemožno získať kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania.

 

  • VÝTVARNÁ DIELŇA 1 a 2,  20.11.2019, o 8:30 hod. začiatočníci a o 10:30 hod. pokročilí 

Eva Biarincová, drotárka, čenka ružomberského klubu UNESCO

Drotárstvo dnes

Anotácia: Tvorivá dielňa bude zameraná na drotárske techniky. Drotárstvo na Slovensku z historického pohľadu predstavuje špecifický a ojedinelý fenomén, ktorý nemá obdobu čo do rozsahu na určitom území. Dnes na drotárske tradície nadväzujú drobní výrobcovia, školení dizajnéri, ale aj tvoriví jednotlivci, ktorý chcú nadobudnúť poznatky z drotárskeho remesla pre vlastné potreby/potešenie.

V tvorivej dielni budú sprostredkované a predvádzané základy drotárstva. Pre pokročilých v tomto remesle z radov účastníkov budú pripravené a prezentované zložitejšie technologické postupy a drotárske techniky.

Možná je aktívna i pasívna účasť, počet aktívnych účastníkov je v každej dielni obmedzený na 8.

Trvanie dielne je plánované na 120 min., jej absolvovaním nemožno získať kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania.

 

                                   Tešíme sa na stretnutie s Vami.