Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku

    
  Vás srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou
určenú vedecko-pedagogickým pracovníkom, 
pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom 
 

ARS ET EDUCATIO V.

 

Ružomberok 21.-22.11.2018

 

Tematické zameranie konferencie:

  • Regionálna výchova a ľudová kultúra v súčasnom vzdelávaní
  • Tvorivé prístupy v umeleckom vzdelávaní s akcentom na hudobné a výtvarné umenie
  • Jubilujúce osobnosti hudobného a výtvarného umenia na Slovensku s presahom do ich pedagogickej činnosti

Na rokovacom programe konferencie sa môžu zúčastniť aj študenti dennej a externej formy doktorandského štúdia v odbore didaktika hudby a didaktika výtvarného umenia. Príspevky doktorandov nemusia nutne korenšpondovať s tematickým zameraním konferencie. Prezentácia príspevku na konferencii: do 15 minút (technická podpora bude zabezpečená). 

Príspevky budú publikované v časopise STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK a v e-zborníku doktorandských príspevkov ARS ET EDUCATIO. Zaslanie príspevku nie je možné bez aktívnej účasti na konferencii. 

Aktívnu účasť na konferencii je potrebné potvrdiť vyplnením prihlášky prostredníctvom webovej aplikácie na stránke  konferencie a zaplatením účastníckeho poplatku do 31. 10. 2018

Účastnícky poplatok: vedecko-pedagogickí pracovníci 20€, doktorandi 10€. Účastnícky poplatok zahŕňa možnosť aktívnej účasti na konferencii, účasť  na sprievodných podujatiach (aj dielňach), konferenčný materiál, občerstvenie. Cestovné, ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú a hradia z vlastných prostriedkov. Podrobnejšie informácie o organizačnom zabezpečení konferencie sú zverejnené  v sekcii Dôležité informácie a dokumenty. 

Sprievodné podujatia: 

 

KLAVÍRNY KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI SVIATKU SV. CECÍLIE (21.11.2018)

HUDOBNÉ A VÝTVARNÉ DIELNE (22.11.2018) 

 

Na hudobných a výtvarných dielňach budú vítaní aktívni účastníci konferencie, doktorandi, študenti Katedry hudby, Katedry výtvarnej výchovy a Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky, ale aj  učitelia  MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, ktorí svoj záujem potvrdia vyplnením prihlášky prostredníctvom webovej aplikácie na stránke konferencie.

 

  • HUDOBNÁ DIELŇA 1,  22.11.2018, o 9:00 hod. a 11:00 hod.  

PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD., pedagog, sbormistryně dětského pěveckého sboru Jiřičky, lektorka Společnosti pro Hudební výchovu ČR. Je externí pedagožkou na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Orffovy nástroje a pohybová výchova), působí na ZUŠ Mladá Boleslav a Hudební škole hl.m. Prahy. Lektoruje semináře s komplexním přístupem k hudební výchově (Česká Orffova společnost, PedF UK).

S radostí a prožitkem

Anotácia: Komplexně pojaté workshopy s progresivně seřazenými hudebními situacemi s prvky muzikoterapie, elementární improvizací a se zvláštním zřetelem k hlasové výchově a hudebně pohybovým aktivitám dětí. Náměty a inspirace pro hudební výchovu dětí na základních školách i osvědčené aktivizující činnosti pro hudební nauku na ZUŠ.

Možná je aktívna účasť, počet účastníkov je obmedzený (25).

Pozn. 2 dielne s podobným obsahom cca po 60 min. Absolvovaním dielne nemožno získať kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania.

 

  • HUDOBNÁ DIELŇA 2, 22.11.2018, o 13:00 hod. 

PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD.

Motivované vokální aktivity

Anotácia: Workshop vybídne k hravým vokálním aktivitám, které autorka uplatňuje při práci s dětmi a studenty v rámci rozezpívání či nácviku písně. Aktivity napomáhají účastníkům dozvědět se víc o vlastních hlasových schopnostech, uvolněně se prezentovat a vyjadřovat své pocity, a zároveň poslouchat své kolegy na druhé straně. Aktivity mají za úkol zbavit zpěváky případných pnutí a připravit je na vlastní zpěv. Uplatněné činnosti nemusí nutně vyžadovat zkušené zpěváky.

Možná je aktívna účasť, počet účastníkov je obmedzený.

Trvanie dielne je plánované na 60 -70 min., jej absolvovaním nemožno získať kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania.

 

  • VÝTVARNÁ DIELŇA 1,  22.11.2018, o 9:00 hod.   

Bc. Lenka Debnárová, študentka Katedry výtvarnej výchovy PF KU v Ružomberku

Umenie chutí

Anotácia: Tvorivá dielňa Umenie chutí bude zameraná na slovenskú ľudovú kultúru a aj inšpiratívne možnosti spracovania a trasformovania do súčasných výtvarných postupov, ako je práve Eat art. V tvorivej dielni sa zameriavame na využitie potravín, ako plnohodnotného výtvarného média plastickej výtvarnej tvorby.

Možná je aktívna i pasívna účasť, počet účastníkov je obmedzený.

Trvanie dielne je plánované na 3 vyučovacie hodiny, jej absolvovaním nemožno získať kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania.

 

  • VÝTVARNÁ DIELŇA 2, 22.11.2018, o 13:00 hod.   

PaedDr. Jozef Zentko, PhD., Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku

Tvorivá práca s fotografiou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní

Anotácia: Tvorivá dielňa bude zameraná na prácu s fotografiou v kontexte aktuálnych možnosti súčasného predprimárneho a primárneho vzdelávania. Prezentuje možnosti využívania fotografie v širších interdisciplinárnych súvislostiach a kontextoch. Dôležité miesto bude venované princípom súvstažnosti s prvkami výtvarnými a dramatizačnými. Rovnako predstavuje aplikáciu multiaspektovej analýzy fotografií v súčasnej pedagogickej realite pri formovaní vzťahu ku kultúrnemu a historickému dedičstvu.

Možná je aktívna i pasívna účasť, počet účastníkov je obmedzený.

Trvanie dielne je plánované na 60 min., jej absolvovaním nemožno získať kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania.

 

                                             Tešíme sa na stretnutie s Vami.